imputer

noun

One who imputes or attributes.

noun

One who imputes.

noun

One who imputes.