improviser

noun

One who improvises; an improvisator.

noun

One who improvises.

noun

One who improvises.