bragger

verb
to talk boastfully
to assert boastfully